Projektová činnosť

onas1

  • Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie pre územné konanie, pre stavebné povolenie, realizáciu stavby, dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby a autorský dozor.
  • Vypracovanie stavebných a investičných zámerov, architektonických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov.
  • Vypracovania zámerov a hodnotiacich správ v súvislosti s posudzovaním vplyvov stavieb na životné prostredie (EIA).

Inžinierska činnosť

onas2

  • Sprostredkovanie majetko-právneho vysporiadania pozemkov, predaja, prenájmu, kúpy nehnuteľností a súvisiaci právny servis, vrátane uzatvárania kúpno-predajných zmlúv a vkladov do katastra nehnuteľností.
  • Zabezpečenie záverečného stanoviska EIA, územného rozhodnutia, stavebného povolenia, IPKZ a kolaudačného rozhodnutia.
  • Zabezpečenie vypracovania znaleckých posudkov v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností a pozemné stavby.